Nøstetorget

 Det er ynskjeleg å leggja til rette for ny bruk ved Nøstetorget. Hovudmålet er å forsterke den eksisterande 

kulturaksen i byen - frå Lillelungeren og ut mot fjorden via museum og teater. Det vil bli tilrettelagt for ein ny nabolagsplass, samt som det vil vera fri bruk for allmennheita. Det er viktig å bevare det historiske 

aspektet ved plassen, og ein ynskjer derfor å vidareføre delar ved den historiske kailina samstundes som det blir opparbeida eit nytt sjøbad. Nøstetorget kjem til å vera ein nabolagsplass som kombinerar 

sjølvdyrking i byen med ungdomsaktivitetar og eit nytt møte med sjøen.